Huisarts woest over dreigende brief Viruswaarheid | Omroep Brabant – YouTube

Hier hebben we een video die op 15januari op YouTube geplaatst is. Die is (zoals te zien is) van de lokale nieuwszender Omroep Brabant. Het gaat hier over huisarts Lenneke Fleerakker in Rijen, die zei een dreigement van de stichting Viruswaarheid (onder leiding van Willem Engel)  te hebben ontvangen. Ook andere huisartsen in de omgeving zouden een dergelijke brief hebben ontvangen.

Verslaggever Raymond Merkx. 

Degene die er het verslag over deed, is Raymond Merkx. Die begon met het volgende:

“Ook Lenneke kreeg deze brief op de deurmat met een duidelijk dreigement erin.” 

Waarna Lenneke het “dreigement” in de brief voorleest:

“Wanneer u bovenstaande informatie negeert en ontvangers van het vaccin niet duidelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand doorde rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccinschade.” 

En daar stopt het. Merkx neemt het over met:

“De brief staat bol met foute informatie die afkomstig lijkt te zijn van artsen. maar vooral de dreigende toon schoot haar in het verkeerde keelgat.” 

Waarna Lenneke vertelt dat ze boos was en zich al bijna een jaar “uit de naad” aan het werken was, etc.

Een Deel van de Rest van de Brief. 

Tijdens het interview werd alleen het bovenstaande verteld: het “dreigement”, “foute informatie” in de brief, dat Lenneke boos was (en daarna nog wat). Dus werd er niet alles wat er in die brief staat, vermeld. Nu had de cameraman die het allemaal op aan het nemen was, waarschijnlijk niet de tegenwoordigheid van geest gehad, die brief helemaal uit het zicht van de camera te houden. En als je de video op dat punt dan op pauze zet, dan kun je lezen wat er nog meer in staat; omdat de letters ook zo klein waren, kostte het ons enige moeite te zien wat er precies staat; we hebben er ook niet alles van kunnen lezen aangezien de tekst waziger werd. Hier volgt dan een deel van de rest van die brief; aan het begin:

“Beste collega (huis) arts.

Wij zijn van de stichting Viruswaarheid. Deze stichting bestaat uit een groep bezorgde (huis) artsen, micro / moleculair biologen en juristen, die de belangen van de burgers voorop stellen. 

Op dit moment zijn wij in een fase gekomen dat het vaccineren tegen Covid-19 in Nederland wordt uitgerold en u zult de komende tijd dan ook starten met vaccineren. Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen. En wij willen er u op wijzen dat u ten allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie en vallen daarmee onder gentechnologie strikt gesproken. De tijdelijke toekenning van een handelsvergunning onder voorwaarden is geen volledige goedkeuring of toegang tot de Nederlandse markt, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.”

Huisartsen op de Hoogte van Artikelen uit de Geneesmiddelenwet. 

Dan gaat de brief verder met iets waar Lenneke op de hoogte van is (en dat zal ook wel op alle huisartsen van toepassing zijn):

Uiteraard bent u op de hoogte van de volgende artikelen uit de geneesmiddelenwet en overige informatie. Maar omdat wij onze (acute) zorgen aan u kenbaar willen maken, hebben wij deze voor u hieronder uitgelicht: 

Geneesmiddelenwet Artikel 84.

3. Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken is verboden. 

4. Misleidende reclame is verboden. 

Geneesmiddelenwet Artikel 40. 

1. Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens de verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College, verleend krschtens dit hoofdstuk.

2. Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren.”

En verderop:

“Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins uitgevoerd. Borstvoeding: Het is niet bekend of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden. Ernstige allergische reactie: Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

Goedkeuring

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Corminaty bij pediatrische patiënten ter preventie van COVID-19. Dit geneesmiddel is geregistreerd in het kader van een zogeheten ‘voorwaardelijke toelating.’ Dit betekent dat aanvullend bewijs over de baten van dit geneesmiddel wordt afgewacht. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal nieuwe informatie over dit geneesmiddel op zijn minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig deze SPC aanpassen.

Onderzoeksfase.

In het onderzoeksrapport staat: 

Een fase 1/2/3/, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiëntie van het Sars-CoV-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023. Dat betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiënt / cliënt hiervan op de hoogte.” 

“Stank voor Dank.” 

Ook van deze informatie is huisarts Kenneke en het team van Omroep Brabant op de hoogte. Zou de cameraman die hele brief nu uit het zicht hebben gehouden, dan zouden we niet weten, wat er naast het “dreigement” nog meer in stond, maar zouden we overgeleverd zijn aan het knullige commentaar van Merkx met zijn “De brief staat bol met foute informatie die afkomstig lijkt te zijn van artsen.” En Lenneke? Die werkte zich uit de naad en dan nu zo’n brief te krijgen was voor haar “stank voor dank.” En: “Hoe kun je nou zo’n brief schrijven.” Waarna Merkx er kordaat, bijna triomfantelijk aan toevoegt: “De arts laat zich niet intimideren; ze blijft haar werk op dezélfde manier doen!” En ach, zegt Lenneke, mochten de leden van de stichting langskomen, dan is er aan de overkant nog altijd het politiebureau.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) & Haar Gegevens over Corminaty. 

Corminaty is het coronavaccin van de famaceuten BioTech en Pfizer. Nu zijn we zelf maar eens op zoek gegaan naar gegevens over dit vaccin. En toen kwamen we uit bij een document van de EMA zelf. ema.europa.eu/en/documents/product-information/corminaty-epar-product-information_nl.pdf Onder “4.2. Dosering en wijze van toediening” lezen we onder “Pediatrische patiënten” (pagina 2) het volgende:

“De veiligheid en werkzaamheid van Corminaty bij pedriatische deelnemers jomger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar.” 

Onder “4.4” Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” onder “Algemene aanbevelingen” lezen we:

“Voorvallen van anafylaxie zijn gemeld. Medisch toezicht en een gepaste medische behandeling moeten altijd onmiddellijk beschikbaar zijn voor het geval dat zich een anafylactische reactie voordoet na de toediening van het vaccin. Na vaccinatie is een nauwlettende observatie gedurende ten minst 15 minuten aanbevolen. Een tweede dosis van het vaccin mag niet worden gegeven aan personen die anafylaxie ondervonden na de eerste dosis Comirnaty” (pagina 3)

En onder “Myocarditis en pericarditis” lezen we:

“Zeer zeldzame gevallen van myocarditis en pericaditis zijn waargenomen na vaccinatie met Corminaty. Deze gevallen deden zich voornamelijk voor binnen 14 dagen na vaccinatie, vaker na de tweede vaccinatie, en vaker bij jongere mannen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het verloop van myocarditis en pericarditis na vaccinatie niet verschilt van die van myocarditis en pericarditis in het algemeen.” (pagina’s 3-4)

De Hartstichting over Myocarditis. 

De Hartstichting zegt het volgende over myocarditis:

“Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. De ontsteking ontstaat meestal door een virus. Een enkele keer raakt het hart door de ontsteking erg beschadigd. Dan kunnen al enkele weken na de koorst klachten van hartfalen en ritmestoornissen ontstaan. Als het hart licht beschadigd is, treden deze klachten soms pas veel later op. Myocarditis kan soms leiden tot de hartspierziekte cardiomyopathie.”

“De symptomen bij myocarditis kunnen verschillend zijn. De één merkt er niets van. De ander heeft symptomen van ernstig hartfalen en hartritmestoornissen. Myocarditis kan ook chronisch verlopen. Iemand heeft dan klachten zoals kortademigheid en vermoeidheid. 

De eerste symptomen lijken op die van griep, zoals koorts en spierpijn. Pas nadat de griepklachten verdwenen zijn, blijkt soms dat er meer aan de hand is. Klachten van myocarditis zijn: 

• Plotseling optredende koorts

• Griepachtige verschijnselen

• Pijn in de hartstreek

• Zweten

• Hartritmestoornissen

• Vermoeidheid

• Kortademigheid

• Vocht vasthouden.” 

Hoewel deze ziekte in de meest gevallen spontaan geneest, is het vooruitzicht van hen die aan ernstig hartfalen te lijden hebben anders gesteld:

“De vooruitzichten zijn afhankelijk van de schade aan de hartspier. Patiënten met ernstig hartfalen hebben een minder goed vooruitzicht. Soms is de schade aan de hartspier zeer ernstig. Dan kan een steunhart nodig zijn als overbrugging naar herstel, of een harttransplantatie.”Bron: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/myocarditis

Pericarditis: Ontsteking van het Hartzakje. 

Over pericarditis heeft de Hartstichting het volgende:

“Bij pericarditis zit er vaak meer vocht in het hartzakje dan normaal. Als het te veel wordt, is dit gevaarlijk. Het hart kan zich dan minder goed vullen met bloed en pompt niet meer goed. Dit heet tamponade. Als het lichaam het extra vocht zelf niet goed afvoert is een ingreep nodig. Dit gebeurt van buitenaf met een holle naald (punctie) of een operatie. Soms is een hartzakje verdikt en stug. Het hart kan dan niet goed meer uitzetten. Dan kan het nodig zijn om (een deel van) het verdikte pericard te verwijderen.” zie voor dit en meer: hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/pericarditis

EMA & de Interacties. 

Onder “4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie” lezen we:

“Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. 

Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening  

Onder “5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek” gaat het over proeven op ratten:

“Er waren geen vaccingerelateerde effecten op de vrouwelijke vruchtbaarheid, de dracht of de ontwikkeling van de embryo/foetus of nakomelingen. Er zijn geen gegevens van Comirnaty beschikbaar met betrekking tot de overdracht van het vaccin via de placenta of de uitscheiding in de moedermelk.” (pagina 10 onder “Reproductietoxiciteit”). 

Geen “Dreigement” maar een “Kennisgeving van Aansprakelijkheid en Tevens Strafbaarheidsinstellingen.” 

Zou het nu werkelijk zo moeilijk voor zowel Lenneke als het camerateam van Omroep Brabant zijn geweest om na die brief in zijn geheel te hebben gelezen, zelf eens wat verder onderzoek te gaan doen? Want het gaat hier niet om een “dreigement” van de kant van stichting Viruswaarheid, maar om een “Kennis geving van Aansprakelijkheid en Strafbaarheidsinstellingen.” Het is Door Frankema, oprichter van de stichting Vaccin Vrij die op 18 december 2020 met het nieuws kwam dat er een document onder die titel verzonden was naar Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus. Dit document, opgesteld door de stichting Artsen voor Waarheid, zou het drietal hebben ontvangen op dinsdag 15 december 2020:

“Covid-19 is aanleiding geweest voor de oprichting van de stichting Artsen voor Waarheid. Hun Motto? Laten we ons verenigen als mensheid om waarheid en ethiek terug te brengen binnen de geneeskunde. 

“Om het zeer onrechtmatige, ongegronde en schadelijke corona beleid tot een einde te brengen, kondigden we begin december aan aansprakelijkheidsstellingen te zullen sturen naar individuele leden van onze regering. Inmiddels hebben 24 ministers en staatssecretarissen een brief ontvangen waarin ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid. – Stichting Artsen voor Waarheid.” Bron: stichtingvaccinvrij.nl/stichting-artsen-voor-waarheid-versturen-kennisgeving-van-aansprakelijkheid/

Onderbouwing. 

Werden die 24 ministers en staatssecretarissen (inclusief Rutte, De Jonge en Grapperhaus) met die aansprakelijkheidsverklaringen. nu ook bedreigd? Natuurlijk niet; zij  werden er aansprakelijk mee gesteld voor de gruwelmisdaden die zij tegen de (Nederlandse) menselijkheid hadden gepleegd. Hetzelfde is natuurlijk, maar dan in mindere mate, ook van toepassing op Lenneke en het team van Omroep Brabant (en die omroep zelf natuurlijk). Doordat die cameraman er met zijn camera die aansprakelijkheidsverklaring wat in het zicht had gebracht, heeft die ons er weer de gelegenheid mee gegeven te bewijzen hoe dwaas, dom, dommerig en domst zij wel niet zijn geweest!

Ton Nuiten – Maandag 19 Juli 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star