Hugo ‘Big Brother’ De Jonge weet precies de postcodes van alle ongevaccineerden – 29 november 2021 – YouTube

De weerstand onder dgenenen die niet zijn gevaccineerd lijkt nu zover te zijn toegenomen dat minister Hugo de Jonge er nu mee lijkt te dreigen hen achterna te gaan; hij beweert namelijk de postcodes van de niet-gevaccineerden te kennen en zegt ook te weten waar die wonen!

Ik “Weet Waar U Woont…”

Als De Jonge meent te weten waar degenen die niet gevaccineerd zijn wonen, gaan we hiermee naar de Bijbel waar we dan ook iets dergelijks lezen. In het Bijbelboek Openbaring kreeg Johannes de apostel opdracht van Jezus om aan zeven kerken in Kein-Azië elk een door Hem gedicteerde brief te schrijven. Een van die kerken die middels Johannes een brief van Jezus ontvingen, was de gemeente in Pergamus (Openbaring 2) In vers 13 lezen we er dit:

“Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is.” 

Christenen onder de Terreur van Heidenen met hun Kinderoffers aan Afgoden. 

De Christenen in Pergamus hadden het namelijk zwaar te verduren onder een bevolking die er heidense praktijken op nahield zoals onder andere het brengen van kinderoffers aan duivelse afgoden! In die oude tijden was dit onder de heidense volken de gewoonte om dit te doen.

“Ik Ken Uw Werken en Weet Waar u Woont, Namelijk Waar de Troon van de Satan Is” (in DenHaag). 

Hoe gepast is het nu wel niet om dit ene vers ook eens toe te passen op onze tijd hier in Nederland. We wonen (weliswaar niet in een stad, maar in een land) waar de troon van de satan is, namelijk het kabinet in Den Haag!

Premier Mark Rutte: Hoge Vrijmetselaar & Lid van één Of Meerdere Supertransnationale Ur-Loges. 

Nu blijkt onze premier Rutte zelf een van de leden van één of meer supranationale Ur-Loges te zijn. Dit zijn volgens complotonderzoeker Robin de Ruiter “ultrageheime” loges die boven de “gewone vrijmetselarij” staan, waarvan zelfs vrijmetselaars van de hoogste graad (33e graad) er geen idee van hebben dat die er zijn. https://tinthor.org/2020/08/27/mark-rutte-is-lid-van-machtige-vrijmetselaarsloge-updatevideo/ De vrijmetselarij zelf is weer helemaal terug te voeren op de mysteriegodsdiensten (waarbij goden zoals onder meer Osiris, Isis en Horus aanbeden en vereerd werden en die dan weer hun oorsprong hadden in het aloude Babylon. De satanische eredienst in Pergamus waar zoals gezegd de Christenen er onder vervolging te lijden hadden, is hier weer een afgeleide van.

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) over Kindermisbruik. 

Degene die het satanisch ritueel kindermisbruik hier in Nederland verder onder de aandacht bracht, is het Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie (FVD). Die vertelde er toen over dat er bij de commissie die minister Grapperhaus samengesteld had om dit misbruik verder te onderzoeken, er twee hoge ambtenaren van zijn ministerie deel uitmaakten van die commissie; misbruikoverlevenden hadden dit namelijk aangegeven. Om die reden kon die commissie dan ook niet onafhankelijk zijn en eiste Van Meijeren daarom de samenstelling van een andere, onafhankelijke, commissie. En dat er twee van die ambtenaren die ook in verband met kindermisbruik in verband worden gebracht, maakt het er voor “de troon van de satan” daar in Den Haag zeker niet beter op! Maar net zoals Jezus wist waar de Christenen in Pergamus woonden, weet Hij ook waar wij wonen en hoe moeilijk wij het hier onder de heerschappij van “de troon van de satan” hebben! En…Hij weet vooral wat onze kindertjes (al of niet gelovig) er vanwege die mondkapjes die ook zij nu verplicht zijn om te dragen, allemaal te verduren hebben! Jezus (God) is bewogen met hen die te lijden hebben, maar Hij heeft vooral compassie met weerloze kindertjes die zich niet tegen een kerel zoals minister Hugo de Jonge (die zoals bekend een van de mede-veroorzaker van die krankzinnige corona-ellende is) kunnen verdedigen.

Minister Hugo de Jonge: een “Christen.”

Dan dit: Minister de Jonge heeft vorig jaar tijdens een interview toegegeven, een Christen te zijn. De besluiten die hij nu genomen heeft, waaronder ook de mondkapjesplicht voor kinderen, waren als die van een onschulig lam, (goed bedoeld dus); maar zijn woorden (waarmee hij dreigend duidelijk maakte de niet-gevaccineerden wel te kunnen vinden) leken dit de woorden van die van een draak te zijn. Hier zouden deze woorden uit het boek Openbaring op hem van toepassing kunnen zijn:

“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.” (Openbaring 13:11)

Waarschuwing voor Minister de Jonge. 

Kwam minister de Jonge nu met een dreiging tegen ons omdat hij onze postcodes zei te kennen en ons zo wel zou weten te vinden, voor hem (als “Christen”) hebben we hier een waarschuwing bij af te geven: van degenen in Zijn tijd die de kindertjes zouden doen “struikelen” (ofwel hen geweld aan zouden doen), zei Jezus er dit over, namelijk dat “het zou beter geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee verzonken was.” (zie Mattheüs 18:1-6)

Minister de Jonge: Bekend met de Bijbel. 

Daar minister de Jonge van zichzelf beleed een Christen te zijn, zal hij dan ook wel met de Bijbel bekend zijn. Voor hem zou het dan ook eens goed zijn, over deze woorden in Mattheüs 18:1-6 na te denken. Want te zijner tijd zal God ook hem weten te vinden; en in tegenstelling met ons, zou dit voor dhr. de Jonge wanneer hij eens met God zal worden geconfronteerd, bepaald geen gunstige gevolgen kunnen hebben.

Geen Bedreiging van Ons Maar van God!

En nee, deze bedreiging gaat niet van ons uit; dit even vanwege het feit dat premier Rutte en minister de Jonge al eerder door anderen die hen iets aan wilden doen, bedreigd zijn; dit doen wij niet; wij bedreigen niemand. De bedreiging hier gaat echter uit van God Zelf!

Openbaring 20: het Laatste Oordeel. 

Die confrontatie met God zal plaastvinden tijdens het Laatste Oordeel zoals beschreven in Openbaring 20:

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats voor hen meer te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en zij werden geoordeel, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openbaring 20:11-15)

De Poel Des Vuurs: Eeuwige Verblijfplaats voor Onder Andere “Alle Leugenaars.” 

Dit zal dan het oordeel van God over alle ongelovigen zijn, mensen die tijdens hun leven op aarde tot aan het einde van hun leven Jezus nooit hadden geaccepteerd om zo van de hel te worden gered en om toegang tot de hemel te krijgen. Verderop in Openbaring lezen we er nog iets over; het gaat daar over onder anderen “alle leugenaars”:

“…en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” (Openbaring 21:8)

Sla Acht Op Deze Bijbelverzen!

We weten nu (en anderen weten dit nu inmiddels ook), dat zowel premier Rutte als minister de Jonge de bevolking meer dan eens voorgelogen hebben. En aangezien premier Rutte in het verleden enkele malen een “lekenpreek” in een of meer Protestantse kerken heeft gegeven waarbij hij uit de Bijbel voorlas, is ook hij natuurlijk bekend met de Bijbel. Waar hij er bij vertelde dat als hij die zelf las, hij hier “veel troost” van ontving. Ook hij zou dan eens acht moeten slaan op deze verzen hier! Als zij zich niet van deze goddeloze en heilloze weg bekeren, maar hun goddeloze wandel tot aan het einde van hun leven voort zullen zetten, zal dit dan ook hun eeuwige lot zijn. Om dit te voorkomen roepen we hen dan ook op: Bekeert u van uw goddeloze wegen en handelingen opdat u niet overkomen zal wat in deze Bijbelverzen geschreven staat. Want “Vreselijk is het” (onbekeerd) “te vallen in de handen van de levende God.” (Hebreeën 10;31)

De Profeet Jesaja: Na Bekering Reiniging van Zonden. 

Ook de profeet Jesaja riep in zijn tijd het volk Israël op tot bekering; zou het hier gehoor aan geven, dan zou het van haar zonden worden gereinigd doordat die wit zouden worden als “sneeuw” en als “witte wol”:

“Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad te doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! 

Kom nu, laten wij samen en rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden al witte wol.” (Jesaja 1:16-18)

Een deel van deze verzen zou ook van toepassing kunnen zijn op premier Rutte en minister de Jonge; wanneer ook zij zullen luisteren naar de vermanende stem van God, zullen ook hun zonden “wit worden als sneeuw” en als “witte wol.” Laat u dus gezeggen en bekeert u; accepteer in alle oprechtheid Jezus als uw Redder en Zaligmaker; en als u dit doet, zult u daarbij tevens het eeuwige leven ontvangen; we zouden immers niets liever willen zien dat ook u, samen met alle Bijbelgetrouwe Chistenen, de eeuwigheid in grote vreugde in de hemel, verlost van hel, dood en verdoemenis, door zult brengen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star