Geslachtsveranderingen onder de 16 jaar?! Van Houwelingen (FVD) SLOOPT nieuwe transgenderwet – YouTube

Bijschrift video: “28 sep. 2022. De transgenderwet is een totale ontkenning van de menselijke natuur. Mannen kunnen geen vrouwen worden, en vrouwen geen mannen. Met het vervagen en uitwissen van geslachten worden de fundamenten van onze samenleving ondermijnd.” 

Met een korte reactie van FvD in de commentaarsectie: “Deze vergaarde woke-ideologie moet stoppen. Laat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien, waar het gezin voorop staat.”


Gender Identity Disorder.

De vraag die hierbij moet worden gesteld, is: hoe komt het dat meisjes/vrouwen zich in bepaalde gevallen eerder een jongen/man voelen en jongens/mannen? Is dit aangeboren? Of is het iets anders? Op een christelijke site lezen we er onder meer het volgende over: 

“Het komt voor dat een biologische man zich innerlijk een vrouw voelt en andersom. Als dat het geval is, dan is er iets misgegaan met de ontwikkeling va de persoonlijkheid. Dan is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Zo stond het voor kort ook in het officiële handboek voor de diagnose van psychische storingen en ziekten, de DSM. Daar werd het een storing (disorder) genoemd. Dat is pas in 2013, bij de vervanging van de DSM-IV door de DSM-V veranderd. Het woord disorder (storing) is uit de naam gehaald. En het is uit de lijst met stoornissen gehaald. Dat is gebeurd onder druk van lobby groepen. Terwijl het duidelijk een storing is. Je wordt geboren als man en je voelt je een vrouw of andersom. Als dat geen storing is! Als dat geen ‘kortsluiting’ is. In dat geval is er klaarblijkelijk iets misgegaan. Het is een pijnlijke situatie, het geeft psychische spanning, verwarring en pijn. Het bemoeilijkt het aangaan van een normale seksuele relatie met iemand van het tegenovergestelde geslacht. In die zin verstoort het, het normale voortplantingsproces, de meest essentiële biologische functie voor het voortbestaan van de soort. 

Bij genderidentiteitsstoornis is er iets misgegaan in het proces van genderidentificatie. Baby’s worden niet geboren met het besef dat ze een jongen of een meisje zijn. Dat besef groeit gedurende de eerste levensjaren. Kinderarts Michelle Cretella beschrijft het proces van gederidentificatie als volgt…” (Waarna ze de zaak uitlegt; verder wordt er op de site zelf een brede en gedetailleerde verhandeling over gegeven.) Bron: toetsalles.nl/htmldocgender.ha2.htm (nadruk toegevoegd) 

Transgender & de Kabbalah. 

Nu de vraag: wat is nu de oorsprong (de bron) van transgender? Het antwoord: dit zal waarschijnlijk als normaal zijn beschouwd in oude, heidense samenlevingen. Hier hebben we echter een bron gevonden die ons tot de Kabballah (Talmud) brengt. De titel: “Trans)Gender in het Jodendom/Kabbalah.” Eerst worden er de verzen Genesis 1:27 en Genesis 2:18-24 beschreven; het eerste vers beschrijft dat God man en vrouw schiep; in de verzen van Genesis 2 schiep God de vrouw als hulp voor de mens (man). 

Deuteronomium 22:5. 

Dan wordt Deuteronomium 22:5 geciteerd: “Een vrouw zal niet dragen wat een man toebehoort, noch zal een man een vrouwenkleed aantrekken; want een ieder die deze dingen doet, is een gruwel voor de HEERE, uw God.” Dit heeft dan te maken met travestie. 

De Uitleg. 

Dan volgt de uitleg die er aan dit verbod gegeven wordt: 

“De Talmoed zegt dat het vervalsen van identiteit met als doel het bespioneren van het andere geslacht is wat verboden is. De grote middeleeuwse commentator Rashi zegt dat het verbod beperkt is tot het verbergen van identiteit met het oog op overspel. De Shulhan Arukh merkt op dat travestie is toegestaan op Purim omdat het doel is simha (viering, vreugde) en dat het verboden is als het met het doel van fraude is. Door het verbod te beperken tot situaties van fraude en bedrog, gaven de talmoedische en middeleeuwse rabbijnen aan dat travestie op een manier die trouw is aan de identiteit van de travestiet is toegestaan” Bron: sefaria.org/sheets/55893?lang=bi 

Dus: zolang de travestien zijn “identiteit” niet gebruikt om er fraude of bedrog mee te plegen, is travestie toegestaan. Terwijl het verbod in Deuteronomium 22 toch niets te wensen over laat. 

Transgenders.

Dan komen we bij “Talmoedteksten Misjna – gecodificeerd in de 2e eeuw.” Deze uitleg (die met transgenders te maken heeft) is uit Misjna Bikkurim 4:1-5″

“(1) en Androginus (een hermafrodiet, die zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen heeft( lijkt in sommige opzichten op mannen en in andere opzichten op vrouwen, in sommige opzichten op beide, en in sommige opzichten op geen van beide. 

Rabbi Meir zegt: Androginus is een (gesalchts)categorie op zich, (omdat) de rabbijnen niet konden ontcijferen of hij/zij een man of een vrouw is. Een tumtum is dat echter niet, want soms is hij/zij volledig mannelijk en soms is hij/zij voledig vrouwelijk (maar we kunnen niet zeggen welke).”

Adam Geschapen als Beide Geslachten. 

Vervolgens komen we bij de “Midrasj – gecodificeerd in de 6e eeuw.” Deze verklaring is uit Bereishit Rabba 8:1.”: 

“(1) En God zei: Laten we Adam maken naar ons beeld, in onze vorm: R’ Yirmiyah ben Elazar zei, toen Hashem Adam HarisHon schiep, werd hij geschapen als beide geslachten; zo staat er geschreven: “mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.” R’ Shmuel bar Nachman zei, toen Hashem Adam HaRishon schiep, schiep Hij hem met twee gezichten, één aan elke kant, en [toen Hij Chava maakte], spleet Hij hem in het midden en vormde hij twee ruggen. Ze daagden hem uit, maar er staat geschreven: “En hij nam één van zijn ribben!” Hij zei tegen hen: [“mitzalosav” betekent niet rib, het betekent] een van zijn zijden, vergelijkbaar met wat wordt gezegd, “en aan de ‘tzela’ van de Mishkan.” R’Tanchuma zei in naam van R’ Benaya, toen Hashem Adam HaRishon schiep, Hij hem schiep als een vormloze massa die van het ene uiteinde van de aarde naar het andere kon reiken; zo staat er geschreven: “Uw ogen zagen een massa.” 

De Midrasj, de klassieke joodse exegese, voegt eraan toe dat de [eerste mens] die werd gevormd naar G’D’s gelijkenis, een androgyn persoon was, een persoon tussen verschillende geslachten…. Vandaar dat onze traditie leert dat alle lichamen en geslachten zijn geschapen naar het beeld van G’D, of we ons nu identificeren als mannen, vrouwen, intersekse of iets anders.”

Iedereen Moet Altijd Man en Vrouw Zijn. 

Tenslotte komen we bij “De Zohar – Traditioneel – de 2e eeuw, historisch gezien de 13e eeuw.” Dit is afkomstig uit Zohar 1:49b:7: 

“Rabbi Simeon was op reis naar Tiberias, en met hem waren Rabbi Jose, Rabbi Jehuda en Rabbi Hiya. Onderweg zagen ze Rabbi pinchus hen tegemoet komen. Nadat ze elkaar hadden gegroet, gingen ze allemaal onder een grote schaduwrijke boom zitten. 

Toen zei Rabbi Simeon: “Er staat geschreven: ‘en hij ging op zijn reizen van het zuiden naar Bethel naar de plaats waar zijn tent in het begin had gestaan, tussen Bethel en Hai (Gen. 13:3) Er staat: ‘Hij ging op reis’ in plaats van ‘zijn reis.’ Er is niet alleen een verwijzing naar zijn eigen reizen, maar ook die vand de Schekina, die altijd met Jacob meeging, en daarom leren we dat iedereen te allen tijde man en vrouw moet zijn, omwile van zijn geloof moet hij niet denken of veronderstellen dat de Schekina hem op enigerlei wijze in de steek laat.” 

En hier zien we het: we moeten altijd zowel man als vrouw zijn. Transgenders; in de Bijbel? Nee: in de Babylonsche Talmud! Op de site is er veel meer over te lezen, maar we zullen het hierbij laten. 

Wie (Of Wat) is de “Schekina”?  

Tenslotte dient deze vraag er nog aan te worden toegevoegd: Wie (of wat) is nu de “Schekina”? In sommige christelijke kringen (waar men zo met Israël wegloopt) heerst de opvatting dat dit de Hielige Geest zou zijn. De waarheid is echter anders: de “Schekina” wordt in de Talmud als de vrouwelijkheid van God beschouwd. En hieruit komt dan weer voort dat “G’D” of “Hashem” (de “Naam”) zoals God in de Talmud wordt genoemd, volgens deze leer, net zoals alle mensen, zelf ook zowel mannelijk als vrouwelijk is. 

De Bijbel over Adam & Eva: Man en Vrouw. 

De Bijbel zelf is er echter duidelijk over: hoewel God beide mensen geschapen heeft, verschilt de man biologisch van de vrouw (en omgekeerd natuurlijk). 

Niet “Mannelijk En Vrouwelijk” maar “Man En Vrouw.” 

Tenslotte gaan we dan nog even naar het Evangelie naat Mattheüs; daar lezen we dat er Farizeeën bij Jezus kwamen met de vraag of het een man was toegestaan een scheidsbrief mee te geven en zo van haar te scheiden (we zullen hier de oude Statenvertaling bij gebruiken: 

“EN het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij vertrok van Galiléa, en kwam over den Jordaan, in de landpalen van Judéa. En vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze aldaar. En de Farizeeërs kwamen tot hem, verzoekende hem, en zeggende tot Hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch Hij, atnwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij de gemaakt heeft man en vrouw? (vers 4) “En gezegd heeft Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen God dan samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” (Mattheüs 19:1-6)  

Hier zien we dat God Adam en Eva als “man en vrouw” geschapen had. En dit betekent dat beiden biologisch van elkaar verschillen. Dan gaan we hiermee naar de Herziene Statenvertaling. In dat specifieke vers 4 daar lezen we: 

“En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouweliijk gemaakt heeft…”

HIer zien we dat het verschil tussen man en vrouw door dit ene vers zo met “mannelijk en vrouwelijk” te vertalen, vervaagd wordt en zo wat meer overeenkomt met wat we er in de Talmud over gelezen hebben. Ook met de vele verschillende moderne Bijbelvertalingen is het dus oppassen geblazen….

Forum voor Democratie. (FvD)

Dan nog iets over Forum voor Democratie (waarvan zoals bekend ook Pepijn van Houwelingen boven in de video deel van uitmaakt. Deze politieke partij is in de Tweede Kamer de enige partij die ondanks dat de leden geen (Bijbelse) Christenen ziijn nochtans de traditionele gezinswaarden hoog in het vaandel hebben staan! En ze zeggen ook waar het op staat. De vraag is alleen: weten ze wat de bron van die al die transgenderij en travestieterij is? Dit weten ze waarschijnlijk niet; mochten ze dit echter te weten komen en ook hier in de Tweede Kamer over beginnen, dan zouden partijen zoals D66, VVD, CDA (en waarschijnlijk ook de CU) er vermoedelijk door uit hun dak gaan en zouden die er geen leven meer hebben; we hebben immers al gezien wat voor commotie er veroorzaakt werd nadat Thierry Baudet die bekende gelijkstelling tussen de niet-gevaccinerden en de uisluiting van Joden tijdens de Duitse bezetting in de periode vóór de “holocaust” had gemaakt… 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star