Opkomen voor het Leven | Studio SGP gaat het land in – YouTube

In deze uitzending van de Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) gaat het zoals de titel het al aangeeft, “Opkomen voor het Leven.” En dat gaat het hier over abortus. Hier leest het SGP-Kamerlid Chris Stoffer het een en ander voor uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus door Jezus (Johannes 11).

Maaike Rosendal van het Canadian Center for Bio-Ethical Reform: Abortus Toegestaan Gedurende Alle Negen Maanden van de Zwangerschap. 

Voordat we na zullen gaan wat ook het Oude Testament over het “afgaan van de vrucht” van een zwangere vouw te zeggen heeft, zullen we eerst aandacht schenken aan Maaike Rosendal; ze is lid van het Canadian Centre for Bio-Ethical Reform in Canada. Op de vraag hoe de abortuswetgeving in Canada geregeld is, antwoordt ze als volgt:

“Sinds 1988 is abortus in Canada toegestaan tijdens alle negen maanden van de zwangerschap. Dus het resultaat daarvan is dat we weten dat er zo’n driehonderd abortussen per dag zijn, dat is zo’n honderdduizend per jaar…”

Waarna ze onderbroken wordt door de interviewer:

“Ik onderbreek je even hoor, tot de dag van de geboorte, is daar geen grote maatschappelijke ophef over, want dat is toch eigenlijk ondenkbaar?”

Maaike Rosendal vertelt dan verder dat het grootste deel van de Canadese bevolking “pro-choice” is, maar dat die niet weet dat abortus volgens de wetgeving van Canada gedurende de negen maanden toegestaan is; worden Canadezen hier dan mee geconfronteerd, dan zijn ze geschokt en kunnen ze dit amper geloven, “maar in de politiek wordt gedaan alsof dat een gepasseerd station is, daardoor gaan we het niet meer over hebben, en het is zo geregeld dat het ongeboren kind in ons Wetboek van Strafrecht niet als mens wordt erkend totdat het helemaal los is van het lichaam van de moeder, het helemaal uit het geboortekanaal is en dan pas krijgt het mensenrechten.” (vanaf 41.52)

Al eerder hadden we al aandacht geschonken aan de Amerikaanse staat Colorado waarvan de gouverneur ervan, Jared Polis, een wetsvoorstel ondertekend had waarmee het mogelijk werd, abortus tot het moment van geboorte toe te staan; en ook hebben we het over de bron gehad waarmee dit mogelijk werd gemaakt: de Babylonische Talmud. https://tinthor.org/2022/10/21/amerikaanse-staat-legaliseert-abortus-tot-moment-van-geboorte/

De Bijbel: het Boek Exodus over het “Afgaan van de Vrucht” van een Zwangere Vrouw. 

Dan komen we nu bij het Oude Testament en wel bij het Bijbelboek Exodus. In hoofdstuk 21 van dit boek gaat het over “Wetten over mishandeling.” In de verzen 22-24 worden er als voorbeeld enkele mannen gegeven die op een bepaald moment onenigheid onder elkaar hebben en waarbij een zwangere vrouw betrokken is. Hier gebruiken we er de Oud-Hollandse Statenvertaling voor:

“Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Brand voor brand, wond voor wond, bui voor buil.” (verzen 22-24)

De Uitleg. 

Voor velen die niet met de Oud-Hollandse Statenvertaling bekend zijn – en vooral zij die niet met de Bijbel als gehel bekend zijn – komt dit nogal vreemd en verwarrend over. Want waar gaat het hier nu eigenlijk over? 

Zoals al aangegeven, gaat het hier om enkele mannen die onmin met elkaar hebben en waar een zwangere vrouw bij betrokken is. Dit wordt hier weliswaar als voorbeeld gegeven, maar de strekking van dit geval zal wel duidelijk worden. Tijdens de onmin die de mannen op dat moment hebben, stoot een van hen de zwangere vrouw aan. Dit doet hij dan zo “dat haar de vrucht afgaat. 

Wat dit nu eigenlijk zeggen wil, is dat doordat een van de mannen de vrouw aangestoten had, het kind dan weliswaar te vroeg geboren zou worden, maar het verder een gezond kind zou blijken te zijn. In dit geval zou de “dader” een boete moeten betalen die dan door de man van de betreffende vrouw zou worden bepaald. Die man heeft de zaak dan voor de rechters gebracht die dat wat de man van de vrouw van de “dader” eiste in hun vonnis bekrachtigd hadden. In dit geval was er geen sprake van “een dodelijk verderf” omdat het kind dan niet dood geboren zou worden. In dit geval werd dus volstaan met een geldelijke boete aan de man van de vrouw.

Zou de “dader” de zwangere vrouw echter zodanig hebben gestoten dat het kind uiteindelijk dood werd geboren, dan was er sprake van “een dodelijk verderf” en zou volgens het Wetboek van Strafrecht van Mozes gelden “Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.” Of (om het eens goed uit te drukken), de “dader” zou dan zelf ter dood worden gebracht! 

Dit zou kunnen worden beschouwd als een “ruwe vorm van abortus.” Door de handeling van de “dader” werd hiermee immers de dood van een nog ongeboren kind mee veroorzaakt. 

Abortus Gedurende Negen Maanden Zwangerschap Ook in Nederland? 

Zou het misschien ook mogelijk zijn dat het abortus-gedurende-negen-maandenbeleid ook hier in Nederland zou kunnen worden ingevoerd? Dat weten we niet, maar het zou ook weer niet zo vreemd zijn, mocht dit hier eens gebeuren! Maar er is meer aan de hand; en wel op Europees niveau: 

“Europarlement wil recht op abortus in EU-handvest van grondrechten vastleggen.” 

• Oproep aan Amerikaans Congres om abortus op federaal niveau wettelijk te beschermen.

• EU-landen moeten toegang tot veilige, legale en gratis abortusdiensten garanderen.

• Activisten en zorgverleners van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten hebben hebben politieke steun nodig.


EP-leden veroordelen nogmaals krachtig de ondermijning van vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in VS en sommige EU-lidstaten. 

De Europarlementariërs dringen aan op het opnemen van abortus in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in een resolutie over het besluit van het Amerikaanse Gerechtshof om het recht op abortus in de Verenigde Staten terug te draaien en de noodzaak op het recht op abortus en de gezondheid van vrouwen in de EU te waarborgen. De tekst werd donderdag aangenomen met 324 stemmen voor, 155 tegen en 38 onthoudingen.

De EP-leden stellen voor dat het recht op veilige en legale abortus in het Handvest opgenomen kan worden tijdens het proces van de herziening van de EU-Verdragen waartoe het Parlemet reeds in de resolutie van 9 juni heeft opgeroepen en waartoe de Europese Raad bijeen moet komen.

De Europarlementariërs betuigen hun solidariteit met de steun aan de vrouwen en meisjes in de VS, alsook aan al degenen die betrokken zijn bij zowel het verlenen van zorg als het pleiten voor het recht op en de toegang tot legale en veilige abortuszorg. In dergelijke uitdagende omstandigheden. In dit licht roepen zij het Amerikaanse Congres op een wet aan te nemen die abortus op federaal niveau beschermt.” Bron: europarl.europa.eu/news/nl/press-room/2022070lPR34349/europarlement-wil-recht-op-abortus-in-eu-handvest-van-grondrechten-vastleggen

Moord Blijft Moord. 

Hoewel de wet van Mozes door de dood en opstanding van Jezus werd afgeschaft, blijft moord niettemin moord! Dat was vroeger zo, dat is – uiteraard – nu nog zo. Als de man die er in Exodus 21:22-24 als voorbeeld werd gebruikt, al ter dood moest worden gebracht omdat hij met zijn daad maakte dat er een doodgeboren kind ter wereld gekomen was, hoeveel te meer denkt u, zouden al die abortusartsen de dood verdienen omdat zij bewust nu al talloze ongeboren kinderen in de moederschoot hebben vermoord? En dit is natuurlijk ook van toepassing op die verachtelijke politici die we ook hier hebben en dit “pro-abortus-beleid” steunen en bevorderen. We leven echter in een samenleving waarin een kinderleven niets voor hen betekent; zou dit wel het geval zijn, dan zouden ze dit moorddadige beleid zelfs nooit begonnen zijn. 

Massamoordenaars Zijn het Die de Dood (en De Eeuwige Hel) Verdienen. 

Inderdaad: massamoordenaars zijn het die volgens de Bijbel de dood (en de daaropvolgende eeuwige hel) verdienen. Aangezien die Europarlementariërs en de lui van GroenLinks (GL), D66 en die van gelijkgezinde partijen ook hier in ons land niet van plan lijken te zijn van hun pro-abortusbeleid af te stappen, zijn  ze er al een flinke tijd mee op weg naar die eeuwige hel…

De Profeet Zacharia & de Vliegende Boekrol. 

De oustestamentische profeet Zacharia kreeg, nu eeuwen geleden, verschillende visioenen te zien; een van die visioenen die hem via een engel der Heeren getoond werd, was Het gezicht van de vliegende boekrol: 

“En ik hief mij ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol. En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien ellen. Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk, die  steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden. Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.” (Zacharia 5:1-4 (Oude Statenvertaling)

Door sommigen wordt aangenomen dat die “boekrol” de Babylonische Talmud zou zijn. Zo ja, dan heeft die er intussen ook onder meer binnen de hogere gelederen in de Europese Unie zijn onderkomen gevonden….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star